top of page

【最新貼紙下載】 健身貼紙!!

收到有WeStick User 想要一set 做Gym的貼紙,等佢可以做課表紀錄,可以記低幾時練胸、背、膊,二三頭等...

所以我地做過 Research後,就推出呢set「健身貼紙」, 等玩健身嘅朋友可以Train出一副好Body!

bottom of page