top of page

最新「地產代理及營業員資格考試時間表」推出左啦

有志進身地產行業既您,下載左呢個「地產代理及營業員資格考試時間表」就可以一眼睇晒報名考試時間,早D做好準備~!

bottom of page